Παροχές Κλάδου Ασθενείας - Σε Είδος - Πρόσθετη Περίθαλψη

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Στην πρόσθετη περίθαλψη περιλαμβάνονται:
1. Προθέσεις όπως ακουστικά βαρηκοΐας, μηχανήματα ομιλίας, γυαλιά, φακοί επαφής κλπ.
2. Βοηθητικά θεραπευτικά μέσα και ορθοπεδικά είδη όπως, κηλεπίδεσμοι, ζώνες ελαστικές περικνημίδες, τεχνητά μέλη, αμαξίδια κλπ.
3. Συσκευές που υποστηρίζουν προσωρινά, περιοδικά ή μόνιμα ατελείς ή καταργημένες λειτουργίες του οργανισμού ή θεραπευτικές μεθόδους.
Η τιμή των προθέσεων, θεραπευτικών μέσων και συσκευών καθορίζεται ως εξής:

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΑΘΗΣΗΣ (π.χ. ακουστικά βαρηκοΐας, κλπ)
Για βοηθητικά πάθησης που κοστίζουν μέχρι το ποσό των (3) Η.Α.Ε.*, όπως αυτό ισχύει και και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά, απαιτείται εντολή (στο βιβλιάριο εντολών υγειονομικής περίθαλψης), θεώρηση από το ελεγκτή ιατρό του ΤΑΙΣΥΤ και κατόπιν αγορά του βοηθητικού. Αν το ποσό είναι μεγαλύτερο των (3) Η.Α.Ε. απαιτούνται επιπλέον 3 προσφορές και η απόδειξη αγοράς πρέπει να συμπίπτει με τη μικρότερη προσφορά. Για ποσά άνω των (10) Η.Α.Ε.** απαιτούνται (3) προσφορές,  απόδειξη με την τιμή της μικρότερης προσφοράς και γνωμάτευση της Α.Υ.Ε. του Ταμείου. 

Η συμμετοχή του ασφαλισμένου καθορίζεται σε ποσοστό 20% στο κατά περίπτωση χορηγούμενο ποσό.

*Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη x3
** Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη x10

Υλικά χρόνιων Παθήσεων

Σε χρόνια πάσχοντες (από καρκίνο, μεσογειακή αναιμία, σακχαρώδη διαβήτη κλπ) χορηγούνται τα αναγκαία ειδικά αναλώσιμα υλικά. Η έγκριση παρέχεται από τον ελεγκτή ιατρό του Ταμείου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφόσον κρίνεται απαραίτητο ο ασφαλισμένος παραπέμπεται στην Υγειονομική Επιτροπή του Ταμείου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση
2. Γνωμάτευση ιατρού.

Οι αποφάσεις ισχύουν από την ημερομηνία της αιτήσεως και οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να μεριμνούν για την έγκαιρη ανανέωση τους. Η απόφαση ανανεώνεται βάσει νέας ιατρικής γνωμάτευσης η οποία μπορεί να εκδοθεί και από ιδιώτη ιατρό της ειδικότητας, εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή στα είδη και τις ποσότητες. Δεν επιτρέπεται η προμήθεια των υλικών σε μία μόνο αγορά αλλά θα πρέπει να γίνεται τμηματικά σε αγορές μηνός, διμήνου ή το πολύ τριμήνου.

 

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

- Αίτηση

- Γνωμάτευση ιατρού, όπου γνωματεύεται η πάθηση, η θεραπεία και ο επακριβής αριθμός ταινιών και βελονών μέτρησης σακχάρου σε μηνιαία βάση.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Τα αναλώσιμα υλικά γράφονται σε συνταγή, αλλά πρέπει ο ενδιαφερόμενος πρώτα πρέπει να πάρει έγκριση από το Ταμείο και μετά να την προσκομίσει στο φαρμακείο όπου αγοράζονται από τον ασφαλισμένο με απόδειξη. Η συνταγή δηλαδή δεν κρατείται από τον φαρμακοποιό, δίνεται στον ασφαλισμένο ώστε να εισπράξει τα χρήματα από το Ταμείο. Το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων 0%. Σε κάθε περίπτωση προϋπάρχει είτε η γνωμάτευση του ιατρού για τους ινσουλινοεξαρτώμενους είτε απόφαση της αρμοδίου Υ.Ε. του Ταμείου.

ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ

Όλα τα σκιαγραφικά συνταγογραφούνται στο συνταγολόγιο με 0% συμμετοχή και χωρίς θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό του Ταμείου.

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για την εξόφληση της αγοράς απαιτείται η απάντηση-έγκριση από τον Ε.Ο.Φ., για τα στοιχεία του φαρμάκου. Για την έγκριση απαιτείται η ιατρική γνωμάτευση - Έντυπο Α σφραγισμένο από κρατικό νοσοκομείο, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η πάθηση του ασθενούς, μετά από αποτυχία της θεραπείας του με άλλα φάρμακα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και παρέχονται από το Ταμείο ή συνέχιση αυτής. Στη συνέχεια χορηγείται με μηνιαίες συνταγές θεωρημένες από τον Ελεγκτή Ιατρό με συνημμένη την απάντηση του Ε.Ο.Φ.