Σάββατο, 27/5/2017
αρχικήφόρμα επικοινωνίαςsitemap
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.
Υπαγόμενοι στην Ασφάλιση
Πίνακες Εισφορών
Ανώτατα/Κατώτατα Όρια Μισθών
Παροχές Κλάδου Ασθενείας
Παροχές Κλάδου Κύριας Σύνταξης
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης
Παροχές Κλάδου Πρόνοιας
Νέα - Ανακοινώσεις
Λίστα Συμβεβλημένων Ιατρών - Ιατρικών Εταιριών - Φυσικοθεραπευτών - Κλινικών Αθήνας & Περιφέρειας
Υποδείγματα - Download Area (PDF Αρχεία)
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Σε Εϊδος
Σε Χρήμα
Επιδόματα Μητρότητας
Επιδόματα Λουτροθεραπείας
Επιδόματα Ασθενείας
Επιδόματα Αεροθεραπείας
Έξοδα Μετακίνησης
Έξοδα Κηδείας
Χρήστης: [Είσοδος]

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΥΗΣΕΩΣ – ΛΟΧΕΙΑΣ

(ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ, ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ)

Σε περίπτωση τοκετού εν ενεργεία ασφαλισμένης του Ταμείου χορηγείται ημερήσιο επίδομα κυοφορίας και λοχείας για δεκαεπτά (17) εβδομάδες ή εκατόν δεκαεννιά (119) ημέρες, οκτώ (8) εβδομάδες ή πενήντα έξι (56) ημέρες υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού και εννιά (9) εβδομάδες ή εξήντα τρεις (63)

ημέρες μετά τον τοκετό (σύμφωνα με τα σύμφωνα με τα Π.Δ/γματα 598/76 και 265/2000 και ΦΕΚ Β1184/17-6-09 Απόφ. Φ.40055/11439/1169. Εάν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, οι ημέρες επιδότησης κυοφορίας που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα μεταξύ της πραγματικής και της πιθανής ημέρας του τοκετού, μεταφέρονται μετά το επίδομα λοχείας, ώστε ο συνολικός χρόνος επιδότησης να ανέρχεται σε εκατό δεκαεννιά (119) ημέρες. Η ημέρα της έναρξης της πριν από τον τοκετό ανικανότητας λόγω κυοφορίας ορίζεται με γνωμάτευση του γιατρού θεραπευτή θεωρουμένης από την ΑΥΕ του Ταμείου.

Το επίδομα κυήσεως και λοχείας καταβάλλεται για όσες ημέρες της χρονικής περιόδου, που ορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο, η ασφαλισμένη απέχει

από την εργασία της, συμπεριλαμβανομένων και των μη εργάσιμων ημερών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά τις 119 ημέρες.

Το ποσό του επιδόματος κυήσεως και λοχείας ισούται με το ποσό του επιδόματος ασθενείας, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου

21 του ΦΕΚ Β1184/17-6-09 Απόφ. Φ.40055/11439/1169.

Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης το Ταμείο, εάν είναι ο απονέμων φορέας, χορηγεί στη δικαιούχο, σύμφωνα με τα παραπάνω, τα επιδόματα μητρότητας

εξ ολοκλήρου, χωρίς συμμετοχή των άλλων φορέων.

 

 

 

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολή μετά τον τοκετό για Κύηση - Λοχεία (119 ημερών)

 

Για την έγκριση απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών:

 

1. Αίτηση της ενδιαφερόμενης για Κύηση και Λοχεία

2. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του ατομικού βιβλιαρίου οπού υπάρχει η φωτογραφία καθώς και της σελίδας από την οποία αποδεικνύεται ότι το βιβλιάριο έχει θεωρηθεί και δικαιούται τις παροχές από τον Κλάδο Ασθένειας.

3.      Βεβαίωση από τον εργοδότη όπου θα αναφέρονται τα ακόλουθα:

  • ημερομηνία πρόσληψης και ειδικότητα
  • ημερομηνία διακοπής από την εργασία λόγω κύησης
  • οι μικτές αποδοχές του μήνα της απουσίας

4. Υπεύθυνη δήλωση του  Ν.   1599/1986,  στην οποία θα αναγράφεται: «Επιθυμώ να μου καταβάλλει το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ το επίδομα κύησης και λοχείας για διάστημα 119 σύμφωνα με το ΦΕΚ Β1184/17-6-09 Απόφ. Φ.40055/11439/1169. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν θα μου καταβληθεί ουδεμία διαφορά από άλλο ασφαλιστικό φορέα, εργοδότη, ΟΑΕΔ ή ασφαλιστική εταιρεία».

5.  Στην περίπτωση που δοθεί προκαταβολή (56) ημέρες από το Ταμείο , βεβαίωση εργοδότη ότι συνεχίζει να απουσιάζει λόγω Λοχείας.

6. Βεβαίωση της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης για  Ασφαλισμένους  ΑΞΤ και Φωτ/φους.

7. Ληξιαρχική πράξη γέννησης.

 

 

Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, είτε από τον αρμόδιο υπάλληλο (εάν κατατίθεται αυτοπροσώπως), είτε από την Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή π.χ. ΚΕΠ (εάν γίνει η υποβολή από άλλο πρόσωπο).

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος είναι η αποστολή ηλεκτρονικά (esoda@taisyt.gr) από τον εργοδότη μισθολογικών καταστάσεων της περιόδου ασθενείας

 

 

Σε περίπτωση προκαταβολής Κύησης (56 ημερών) 

 

Για την έγκριση απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών:

1.  Αίτηση της ενδιαφερόμενης.

2. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του ατομικού βιβλιαρίου οπού υπάρχει η φωτογραφία καθώς και της σελίδας από την οποία αποδεικνύεται ότι το βιβλιάριο έχει θεωρηθεί και δικαιούται τις παροχές από τον Κλάδο Ασθένειας.

3. Βεβαίωση πιθανής ημερομηνίας τοκετού που χορηγείται από μαιευτήρες - γυναικολόγους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, Κρατικών Νοσοκομείων ή Κέντρων Υγείας. Η παραπάνω Βεβαίωση δεν απαιτεί έγκριση ελεγκτή ιατρού.

4. Βεβαίωση από τον εργοδότη όπου θα αναφέρονται τα ακόλουθα:

  • ημερομηνία πρόσληψης και ειδικότητα
  • ημερομηνία διακοπής από την εργασία λόγω κύησης
  • οι μικτές αποδοχές του μήνα της απουσίας

 

5. Υπεύθυνη δήλωση του  Ν.   1599/1986,  στην οποία θα αναγράφεται: «Επιθυμώ να μου καταβάλλει το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ το επίδομα κύησης σύμφωνα με το ΦΕΚ Β1184/17-6-09 Απόφ. Φ.40055/11439/1169. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν θα μου

καταβληθεί ουδεμία διαφορά από άλλο ασφαλιστικό φορέα, εργοδότη, ΟΑΕΔ ή ασφαλιστική εταιρεία».

6. Βεβαίωση της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης για ΑΞΤ και Φωτ/φους.

 

 

 

Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, είτε από τον αρμόδιο υπάλληλο (εάν κατατίθεται αυτοπροσώπως), είτε από την Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή π.χ. ΚΕΠ (εάν γίνει η υποβολή από άλλο πρόσωπο).

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος είναι η αποστολή ηλεκτρονικά (esoda@taisyt.gr) από τον εργοδότη μισθολογικών καταστάσεων της περιόδου ασθενείας

 

 

Και στις δύο περιπτώσεις (προκαταβολής και εφ'άπαξ καταβολής επιδόματος κύησης και λοχείας) προκειμένου οι ημέρες επιδότησης να υπολογίζονται ως ημέρες ασφάλισης για τους κλάδους σύνταξης και ασθένειας, παρακρατείται από τον καταβαλλόμενο επίδομα για το μεν Κλάδο Σύνταξης η εισφορά είναι 9% και για τον δε Κλάδο Ασθένειας με 2%.

Επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την αίτηση για την απόδοση του επιδόματος κυήσεως και λοχείας σε μορφή pdf.
επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την υπεύθυνη δήλωση (κύησης - λοχείας) σε μορφή pdf.
επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την υπεύθυνη δήλωση σε μορφή pdf (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ) 
Δείτε το αρχείο του φακέλου
Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. - Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου© 2006
Designed & Developed by GLOBO Technologies S.A.
0.5351563 seconds